Заместник-министър Ирена Димитрова проведе среща с Контактната група за борба с антисемитизма

Заместник-министърът и национален координатор за борба с антисемитизма Ирена Димитрова проведе първата си среща с членовете на Контактната група за борба с антисемитизма за засилване на междуведомствената координация в борба с нетолерантността и омразата. Участие взеха Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на младежта и спорта, Прокуратура, Столична община, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за защита от дискриминация и Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Представителите на водещи институции, ангажирани в борбата с антисемитизма, потвърдиха ангажиментите си в национален и международен план да реагират на проявите на антисемитизъм своевременно и координирано. Изтъкнато бе значението на превенцията, включително ролята на образованието и средствата за масово осведомяване, както и сътрудничеството с неправителствения сектор. Съгласувани бяха бележки по проекта на Национален план за действие за борба с антисемитизма, с оглед скорошното му приемане от Министерския съвет.

Контактната група за борба с антисемитизма е създадена по силата на Решение № 874  на Министерския съвет от 2022 г. за подпомагане на дейността на националния координатор за борба с антисемитизма.