За проекта

Дипломатическият институт към министъра на външните работи, съвместно с Държавния културен институт към министъра на външните работи и Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата, е партньор на Министерството на външните работи на Република България по проект № DFPO-1.004-0001 с наименование „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Проектът цели да окаже подкрепа на българското МВнР и други заинтересовани страни при изпълнението на ангажиментите на България като член на ЕС и на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) в областта на интеграцията на мерки, посветени на предотвратяване на антисемитизма в съответните национални стратегически документи и планове за действие, по-специално по отношение на разработването и първоначалното прилагане на първия Национален план за действие за борба с антисемитизма на Република България.

Увеличението на антисемитски демонстрации, речта на омразата и прояви на насилие срещу малцинствени групи в цяла Европа и извън нея достига нива, невиждани от десетилетия, като този ръст се превръща в сериозно предизвикателство за нашите основни ценности. Това нарастващо предизвикателство призовава за по-силна реакция, целяща предотвратяването и изкореняването на антисемитизма на местно, национално и европейско ниво. В този контекст, инициативата ще се стреми да отговори на тези тревожни тенденции.

В проекта са включени следните дейности на бенефициента МВнР и партньорите по проекта:

Анализ на общественото мнение, предоставящ информация за обществените нагласи към антисемитизма в България; Създаване на тематична изследователска мрежа за Холокоста и антисемитизма, имаща за цел обмен на добри практики и научни резултати; Публикации по теми, свързани с инициативата; Създаване на интегрирана дигитална платформа на проекта; Откриващо и заключително събитие, представящи проекта и резултатите от него; Изработване на първия Национален план за действие за борба с антисемитизма; Културни и образователни програми и дейности в контекста на разработения Национален план за действие за борба с антисемитизма. Чрез изпълнението на гореспоменатите дейности проектът ще се стреми да засили институционалния капацитет и експертиза на българското МВнР и други компетентни институции, да увеличи интереса и познанията на българските граждани, да повиши обществената информираност за еврейската култура, да укрепи академичните изследвания за Холокоста, както и да развие устойчиво сътрудничество и обмяна на опит между България и Норвегия.

Дата на стартиране: 21.07.2021 г.

Срок на изпълнение: 24 месеца