Борба с антисемитизма

Борбата с антисемитизма, расизма и ксенофобията заема важно място сред приоритетите на Република България в областта на правата на човека. Израз на това е и решението на правителството от октомври 2017 г., с което се приема работната дефиниция за антисемитизъм на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) и се определя национален координатор за борба с антисемитизма – заместник-министър на външните работи.

Противодействието на антисемитизма бе един от приоритетите на първото българското председателство на Съвета на ЕС, което допринесе темата днес да е видима в европейския дневен ред. България се включи активно в съгласуването и приемането на Декларацията на Съвета относно борбата с антисемитизма и разработването на общ подход по отношение на сигурността за по-добра защита на еврейските общности и институции в Европа от 6 декември 2018 г.

Политиката на българското правителство в тази област се осъществява в тясно сътрудничество с българската и международната еврейска общност. През ноември 2018 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между правителството на Република България, Организацията на евреите в България „Шалом“ и Световния еврейски конгрес. Споразумението предостави възможност за създаване на механизъм за редовни консултации и сътрудничество с цел обмен на информация, опит и добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на антисемитизма и подобряването на сигурността на еврейската общност.

През ноември 2018 г. България бе приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) – междуправителствена организация, в която членуват 35 държави и чиято цел е да осигури политическа и обществена подкрепа за изучаването, изследването и съхраняване на паметта на Холокоста на национално и международно равнище. Със своето членство страната ни поема твърд ангажимент за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за нулева толерантност към всякакви прояви на исторически ревизионизъм и антисемитизъм.

През м. октомври 2023 г. Министерският съвет на Република България прие първия Национален план за действие за борба с антисемитизма, който обхваща периода от 2023 до 2027 г.

Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023-2027 г.) || English version

Харта за опазване на обекти на Международния алианс за възпоменание на Холокоста || English version